Φαινυτοΐνη

  • Φαινυτοΐνη

    Πως χρησιμοποιείται η εξέταση;
    Η μέτρηση των επιπέδων της φαινυτοΐνης γίνεται για να ρυθμιστεί η δόση του χορηγούμενου φαρμάκου ώστε να διατηρηθεί η συγκέντρωσή της μέσα στο θεραπευτικό παράθυρο. Η εξέταση γίνεται λίγες ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας ώστε να ρυθμιστεί η συγκέντρωση της φαινυτοΐνης στα επιθυμητά επίπεδα. Εν συνεχεία η εξέταση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και όποτε χρειάζεται να ελέγχονται τα επίπεδα της στο αίμα για την σωστή ρύθμιση της δόσης της φαινυτοΐνης. Αν προστεθούν καινούργια φάρμακα ή διακοπεί η χορήγηση κάποιων άλλων, θα πρέπει να επαναληφθεί η μέτρηση των επιπέδων της φαινυτοΐνης ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των άλλων φαρμάκων στα επίπεδα της φαινυτοΐνης. Η εξέταση επαναλαμβάνεται επίσης εάν ο ασθενής παρουσιάσει επιληπτική κρίση ή αν ο γιατρός έχει ενδείξεις τοξικότητας.