Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος, Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος,

  • Γλουταμική – οξαλοξεική τρανσαμινάση -AST

    γνωστό ως: Γλουταμική – οξαλοξεική τρανσαμινάση του ορού, SGOT, GOT, Τρανσαμινάση Ο
    Επιστημονική ονομασία: Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος
    Ο προσδιορισμός της AST συνήθως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ηπατικής βλάβης. Τα επίπεδα της AST συχνά συγκρίνονται με τα επίπεδα άλλων ηπατικών ενζύμων, αλκαλική φωσφατάση (ALP) και αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT), για τον καθορισμό της φύσης της ηπατικής νόσου.
    Αν και η AST βρίσκεται στην καρδιά και άλλους μύες, ένα άλλο ένζυμο, η κινάση της κρεατίνης (CK) είναι παρόν εκεί σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα και χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση βλάβης στην καρδιά ή τους μύες.